Staże uczniowskie

Zespół Szkół w Czernikowie realizuje projekt od 01.05.2021 r. do 30.06.2023 r. pt.: Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie nr RPKP.10.02.03-04-0004/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu jest realizowany program stażowy dla 50 uczniów Technikum w Czernikowie. Staż ma trwać 150 godz. u pracodawców na terenie naszego województwa w lipciu i sierpniu.

Po stronie kierującego na staż leży:

  • wypłata stypendium stażowe dla ucznia w wysokości 1750 zł
  • badanie lekarskie
  • dodatkowe ubezpieczenie
  • strój roboczy
  • refundacja dla pracodawcy za szkolenie BHP w wysokości 40 zł /os
  • refundacja dla opiekuna stażysty w wysokości 200 zł/os (opiekun może mieć do 3 stażystów)
  • program praktyk, dzienniczek

Po stronie pracodawcy przyjmującego na staż:

  • Szkolenie stażysty
  • Realizacja programu stażu i dbanie o dokumentację
  • Stażysta ma poznać warunki pracy itp.

Dokomenty do pobrania:

Opiekunem i koordynatorem staży uczniowskich jest wicedyrektor Andrejus Sivickis,

mail: a.sivickis@czernikowo.pl, tel.: 537819461