REKRUTACJA 2024/2025


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGULAMIN REKRUTACJI
Lista przyjętych kandydatów do Technikum
i Branżowej Szkoły I Stopnia w Czernikowie
na rok szkolny 2024/2025 (publikacja .....07.2024 r.)
Aktualna lista 22.07.2024 o godz. 12.00
 
  • Technik informatyk/technik programista
  • Technik logistyk z przygotowaniem wojskowym 
  • Technik logistyk / technik spedytor
  • Branżowa Szkoła I Stopnia 

Prosimy o dostarczenie brakujących dokumentów do 19.07.2024 r. (oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia OKE, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, zdjęcia oraz innych zaświadczeń - opinia, orzeczenie).

22 lipca 2024 r. o godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych

 
OFERTA 2024/202
 
 
 
  • skierowania na badania lakarskie są do pobrania w sekretariacie szkoły (dotyczy technikum i branżowej szkoły)
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/25

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. od 13.05.2024
do 14.06.2024
do godz. 15.00
2. Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. od 25.06.2024
do 09.07.2024 
do godz.15.00
3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do 15.07.2024
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 16.07.2024
do godz. 12.00
5. Wydanie przez Technikum i Branżową Szkołę I stopnia skierowań na badania lekarskie. do 13.05.2024 
do 17.07.2024  
6. Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

do 19.07.2024

do godz.15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do klas pierwszych. 22.07.2024

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zs@czernikowo.pl

telefon kontaktowy: 690 591 321

-------------------------------------------------------------------------------

Niezbędne dokumenty załączane do wniosku :

1.     świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

2.     zaświadczenie OKE

3.     zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyki (dotyczy Branżowej Szkoły, druk jest do pobrania ze strony lub w sejretariacie)

4.     dokumenty potwierdzające sukcesy sportowe, artystyczne itp. 

5.     jedna podpisana  fotografia                     

6.     zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( dostarczane po zakwalifikowaniu kandydata do danego zawodu - dotyczy szkół zawodowych (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia)  

7.     kartę zdrowia

8. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy w szkole zawodowej (Technikum i Branżowa Szkoła)