REKRUTACJA 2020/21

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lista przyjętych kandydatów do Technikum
i Branżowej Szkoły I Stopnia w Czernikowie
na rok szkolny 2020/21
 
 
 
 
>>formularz rekrutacyjny on-line<<
 
 
 
  • skierowania na badania lakarskie są do pobrania w sekretariacie szkoły (dotyczy technikum i branżowej szkoły)
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. od 15.06.2020
do 10.07.2020
do godz. 15.00
2. Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. od 31.07.2020
do 04.08.2020 
do godz.12.00
3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do 10.08.2020
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 12.08.2020
do godz. 12.00
5. Wydanie przez Technikum i Branżową Szkołę I stopnia skierowań na badania lekarskie. do 18.08.2020 
do godz.15.00
6. Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

od 13.08.2020 do 18.08.2020 do godz.10.00

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych. 19.08.2020
do godz.14.00

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zs@czernikowo.pl

telefon kontaktowy: 537-81-94-61

-------------------------------------------------------------------------------

Niezbędne dokumenty załączane do wniosku :

1.     świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

2.     zaświadczenie OKE

3.     zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyki (dotyczy Branżowej Szkoły, druk jest do pobrania ze strony lub w sejretariacie)

4.     dokumenty potwierdzające sukcesy sportowe, artystyczne itp. 

5.     jedna podpisana  fotografia                     

6.     zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( dostarczane po zakwalifikowaniu kandydata do danego zawodu - dotyczy szkół zawodowych (Technikum i Branżowa Szkoła)  

7.     kartę zdrowia

8. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy w szkole zawodowej (Technikum i Branżowa Szkoła)