REKRUTACJA 2023/2024


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lista przyjętych kandydatów do Technikum
i Branżowej Szkoły I Stopnia w Czernikowie
na rok szkolny 2023/2024 (publikacja 24.07.2023 r.)
Aktualna lista 24.07.2023 o godz. 12.00
 

Prosimy o dostarczenie brakujących dokumentów do 21.07.2023 r. (oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia OKE, zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, zdjęcia oraz innych zaświadczeń - opinia, orzeczenie).

24 lipca 2023 r. o godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych

 
OFERTA 2023/202
 
 
 
  • skierowania na badania lakarskie są do pobrania w sekretariacie szkoły (dotyczy technikum i branżowej szkoły)
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/24

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. od 15.05.2023
do 16.06.2023
do godz. 15.00
2. Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. od 27.06.2023
do 11.07.2023 
do godz.15.00
3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej do 17.07.2023
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 18.07.2023
do godz. 12.00
5. Wydanie przez Technikum i Branżową Szkołę I stopnia skierowań na badania lekarskie. do 15.05.2023 
do 19.07.2023  
6. Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

do 21.07.2023

do godz.15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do klas pierwszych. 24.07.2023

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zs@czernikowo.pl

telefon kontaktowy: 537-81-94-61

-------------------------------------------------------------------------------

Niezbędne dokumenty załączane do wniosku :

1.     świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

2.     zaświadczenie OKE

3.     zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyki (dotyczy Branżowej Szkoły, druk jest do pobrania ze strony lub w sejretariacie)

4.     dokumenty potwierdzające sukcesy sportowe, artystyczne itp. 

5.     jedna podpisana  fotografia                     

6.     zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( dostarczane po zakwalifikowaniu kandydata do danego zawodu - dotyczy szkół zawodowych (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia)  

7.     kartę zdrowia

8. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy w szkole zawodowej (Technikum i Branżowa Szkoła)