Dokumenty

Statut Zespołu Szkół w Czernikowie 

Statut Technikum im. M. Kopernika w Czernikowie

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Czernikowie

 

 1. Statut Zespołu Szkół 
 2. Program Profilaktyki Szkolnej
 3. Program Wychowawczy Szkoły
 4. Koncepcja Pracy Szkoły
 5. Regulamin Rady Pedagogicznej
 6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 7. Kryteria uzyskania tytułu Złotego Absolwenta / Złotego Abiturienta
 8. Regulamin Świetlicy
 9. Regulamin Stołówki
 10. Regulamin Biblioteki
 11. Regulamin Centrum Multimedialnego
 12. Regulamin dowozów
 13. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
 14. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 15. Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników