Dokumenty


 1. Statut Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie
 2. Program Profilaktyki Szkolnej
 3. Program Wychowawczy Szkoły
 4. Koncepcja Pracy Szkoły
 5. Regulamin Rady Pedagogicznej
 6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 7. Kryteria uzyskania tytułu Złotego Absolwenta / Złotego Abiturienta
 8. Regulamin Świetlicy
 9. Regulamin Stołówki
 10. Regulamin Biblioteki
 11. Regulamin Centrum Multimedialnego
 12. Regulamin dowozów
 13. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
 14. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 15. Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników