Projekt II Edycja "Rozwój kształcenia..."

Projekt pt.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie - nowe spojrzenie”
Nr RPKP.10.02.03-04-0004/20
Beneficjent: Gmina Czernikowo
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 1 211 760,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 029 996,00 zł

O projekcie:

Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie" zakłada realizację zajęć pozaszkolnych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z kwalifikacji INF.07 oraz kwalifikacji TRG.02. Wsparciem zostanie objętych 160 uczniów. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, kursach dające nowe umiejętności i kompetencje w tym prawa jazdy, kursy z obsługi wózków widłowych i innych kursach. Ponadto 90 uczniów technikum zrealizuje płatne staże u pracodawców. Ze względu na potrzeby kadrowe, zostanie dokształcona kadra dydaktyczna w Zespole Szkół w Czernikowie: 4 nauczycieli ukończy studia podyplomowe w zakresie studiów informatycznych, cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych, język obcy w biznesie oraz studia podyplomowe transport i spedycja. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 03.05.2021 r. do 30.06.2023 r.” 

regulamin rekrutacji>>>