Procedury COVID

Zarządzenie nr 1/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie
z dnia 1 września 2020
ws. wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, obowiązująca na terenie Zespołu Szkół w Czernikowie od 1 września 2020 r.


Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8 a ust. 5 pkt. 2, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020, poz. 1386), Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, obowiązujące na terenie Zespołu Szkół w Czernikowie.
§ 2.
Traci moc Zarządzenie nr 3/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Czernikowie z dnia 18 marca 2020
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
.....................................................................................................................
Procedura bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, obowiązujące na terenie Zespołu Szkół w Czernikowie od dnia 1 września 2020 r. >>>