Matura

Informacje o deklaracjach maturalnych

pobierz harmonogram egzaminów>>> 

Deklaracja dla tegorocznych maturzystów:

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, składa dyrektorowi szkoły, w terminie do 30 września 2017 r. wstępną pisemną deklarację. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 6 lutego 2018 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 7 lutego 2018 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Deklaracja dla poprzednich roczników:

Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwent składa dyrektorowi szkoły macierzystej w terminie do309 września 2017 r. (absolwent może nie składać deklaracji wstępnej), a deklarację ostateczną składa do 7 lutego 2018 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego.

 Deklaracja

 

Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego    
w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiot Data Godz. Poziom Czas trwania
Język polski 04.05.2018 9:00 podstawowy 170 min.
Matematyka 07.05.2018 9:00 podstawowy 170 min.
Język angielski 08.05.2018 9:00 podstawowy 120 min.

 

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego    
w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiot Data Godz.
Język angielski 09.05.2018 9:00

 

Poniżej zamieszczamy schemat przedstawiający podstawowe zasady przystępowania do egzaminu maturalnego po raz kolejny.

Pobierz schemat

 

Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Część pisemna egzaminu mautralnego:

 • Absolwent przystępuje obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Część ustna egzaminu maturalnego:

 • W sali może przebywać dwóch zdających - jeden przygotowuje sie do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi.
 • Zdający losuje zadanie egzaminacyjne.
 • Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (nie dłużej niż 15 minut).
 • Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową.
 • Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez ok. 5 minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na jej temat.

 

Terminarz maturzysty 2017/2018

do 30.09.2017 złożenie wstępnej deklaracji
do 07.02.2018 złożenie deklaracji ostatecznej (po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji)
07.05-25.05 2018  część ustna egzaminu maturalnego (ogłoszenie harmonogramu nastąpi do 4 marca 2017 r.)
04.05-23.05.2018 część pisemna egzaminu maturalnego
03.07.2018 ogłoszenie wyników (wydanie świadectw)
do 10.07.2018 złożenie oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego
21.08.2018 Egzamin poprawkowy z części pisemnej, godz. 9:00
21-22.08.2018 Egzamin poprawkowy z części ustnej
11.09.2018 Ogłoszenie wyników z egzaminu poprawkowego
(wydanie świadectw)

 


EGZAMIN  MATURALNY  W  TERMINIE  POPRAWKOWYM 2017/2018

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystapić absolwent, który:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,
 • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej,
 • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 10 lipca 2018 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

2. Ponowny egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole między 21 a 22 sierpnia 2018 r., a w części pisemnej 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 11 sierpnia 2017 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystapił do egzaminu.


SERWIS  DLA  UCZNIÓW

Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby:

 • sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły.
 • uzyskać informaje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Adres: www.oke.gda.pl Serwis OKE Serwis dla uczniów.

Logowanie się:

LOGIN nadany przez OKE (należy odebrać  w sekretariacie szkoły).

HASŁO - PESEL zdającego.

 

Materiały i przybory pomocnicze na maturze
w 2018 r.

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz umieszczony jest w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia .... 

Pobierz wyciąg z Komunikatu.